16 ago. 2016

XWANKO’ LI NA’LEB’AK CHI RIX LI LOQ’LAJ HA’ ARIN POPTUN


Ewer xwanko’ jun li nimla ch’utam arin sa’ li tenamit Poptún, b’arwi’ li rajom a’an na’leb’ak, saaraq’ik ut xwech’b’al chankiru wanko’ rik’in roksinkil ut roxloq’inkil li loq’laj ha’, re naq chikama’an t-uxq wulak sa’ junaq sumk’uub’ ut chi rix a’an xyiib’ankil sa’ komonil junaq chaq’rab’ re xkolb’al rix li ha’. 

Sa’ li k’anjel xe’tz’oqonk naab’aleb’ laj k’amolb’e rehatqeb’ li k’aleb’aal re Poptún, b’arwi’ xe’aatinak chi ch’uut chi rix oxib’ chi na’leb’; li ch’a’ajkilal naxk’am chaq naq maak’a’ xchaq’rab’il li ha’ (conflictividad), li chaq’rab’ li aajel ru xyiib’ankil re xkolb’al rix li ha’ (normativa) ut k’a’ru tento sa’ xb’een li awa’b’ejilal re naq tpaab’aaq li chaq’rab’ naq truhanq (gobernanza). 

Eb’ laj k’amolb’e xe’chal sa’ k’aleb’aal ut xe’aatinak rik’in laj xokol esil a’in, xe’xye naq aajel ru junaq li chaq’rab’ re xkolb’al rix li ha’, xb’aan naq anajwank maa’ani na’ok chi rix, malaj maak’a’ nayeemank naq ink’a’ na’oksimank chi chaab’il, naq nab’atz’unlemank, wank sut naq eb’ li b’ihom nake’reechani li ha’ cho’q kajwi’ reheb’ a’an, ut li awa’b’ejilal maak’a’ naxye, jo’kan naq xe’xye naq tento junaq li chaq’rab’ ab’an, k’a’uxlanb’ilaq sa’ komonil. 

SE REALIZA DIALOGO POR EL AGUA EN POPTUN

Ayer se realizo en este municipio el Dialogo por el Agua, como un encuentro y consulta para que amplios sectores de la sociedad guatemalteca puedan discutir, hacer sus aportes y construir consensos sobre el tema del agua, en un momento significativo en la historia del país. 

En la actividad participaron líderes comunitarios de la mayoría de comunidades de Poptún, en donde en grupos de 30 de discutieron tres principales temas como la Conflictividad, Gobernanza y la Normativa sobre las cuales se orientó los Diálogos por el Agua. 

Líderes comunitarios entrevistados por este medio, coincidieron en que es necesario que haya un control sobre el agua, pues actualmente muchos se aprovechan de este recurso para su beneficio personal o de empresas. 

Esta actividad fue organizada por la Universidad de San Carlos de Guatemala con el apoyo de otras instituciones u organizaciones y que la misma se realizo hoy en la ciudad de Santa Elena, Peten.

No hay comentarios:

Publicar un comentario